Estufas Queroseno/Parafina 1.260 W 2,5 Kw 17,8 Kw 162 W

(1)