Estufas Queroseno/Parafina 1.260 W 3.800 Kw 162 W

(1)