Estufas Queroseno/Parafina 2,5 Kw 500 W 17,8 Kw 162 W

(1)