Estufas Queroseno/Parafina 3.500 W 41 Kw 162 W

(2)