Estufas Queroseno/Parafina 3.800 W 2,5 Kw 17,8 Kw 162 W

(1)