Estufas Queroseno/Parafina 335 W 2,5 Kw 17,8 Kw 162 W

(2)